Електролабораторни услуги

Експертите на изпитвателна електролаборатория “КОЦАН” ООД гр. Велинград извършват следните задължителни ежегодни замервания свързани с охраната на труда съгласно изискванията на Наредба № 3 ДВ 90,91/2004г. изм.ДВ бр.107/2007 г.,Наредба № 16-116/НТЕЕ/ДВ бр.26/2008г. и Приложение №9 към чл.264 ал.2; Наредба № 8 ДВ.бр.6/2005г.Наредба № 16-116/НТЕЕ/ ДВ бр.26/2008 г. Наредба № 3 ДВ бр.90,91/2004 г.изм. ДВ бр.107/2007 г., БДС 14308,ТС; съгласно наредба №16-116 /НТЕЕ/, ДВ.бр-26/2008 г. Приложение №7 към чл. 231 ,ал. 1 таблица 2

– Измерване на ефективността на зануляването – импеданса на контура „фаза – защитен проводник”
– Измерване на защитни заземителни инсталации
– Измерване на мълниезащитни заземителни инсталации
– Измерване на изолацията на елсъоръжения до и над 1000 волта
– Изпитание на диелектрични предпазни средства / боти , ръкавици , щанги /
– Изпитание на трансформаторно масло
– Определяне мястото на трасето за съществуващи кабели под земята